Konica Minolta Slovenija - DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

Iz naslova projekta DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE smo v treh letih kot nosilci osnovnega certifikata realizirali spodaj navedene ukrepe.
 

Številka in naziv ukrepa: 2.01 Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Področje aktivnosti: /2/ Organizacija dela

Opis ukrepa:
Ustanovili smo projektno skupino, ki šteje 8 članov. V skupini so: Valerija Brankovič, Andreja Golobič, Brigita Stariha, Tina Javornik, Aleš Fojkar, Boštjan Papež, Anton Smrekar in Katja Pestotnik.
Obstoječa projektna skupina ohrani svoje delovanje tudi v naprej, in sicer tako, da njegovi člani zbirajo, obravnavajo prejete predloge zaposlenih in uvajajo nove, boljše metode dela, ki so usmerjene v usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Obenem skrbijo za kontinuiteto na področju uvajanja ukrepov družini prijazne politike.
Koristi ukrepa:
Potrditev ugleda podjetja med zaposlenimi.
Sistematičnost dela na tem področju in zagotavljanje kontinuitete dela.
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje.
Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja.
Zagotovitev dvostranske komunikacije, podajanje novih idej.
 

Številka in naziv ukrepa: 4.01 Komuniciranje z zaposlenimi

Področje aktivnosti: /4/ Politika informiranja in komuniciranja

Opis ukrepa:
S pomočjo obstoječih  komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in sprejete ukrepe za usklajevanje dela in družine, obravnava se vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, razpravlja se o tipičnih problemih, s katerimi se soočajo zaposleni ipd.
Projektna skupina vidi veliko možnosti, ki bi jih lahko izkoristila s tem ukrepom za krepitev ustrezne organizacijske klime v družbi v smeri krepitve pretoka informacij (npr. spletno mesto, kamor bi lahko zaposleni posredovali predloge in vprašanja, spodbujanje dialoga med zaposlenimi, organizacija team-buildingov...).
SharePoint omogoča dostop vsem zaposlenim in predstavlja kanal komunikacije tudi v smislu pridobitve informacije o zanimanju zaposlenih za posamezne ukrepe. Ugotavljajmo, da so možne še izboljšave sistema komunikacije (npr. zagotavljanje ustreznega dostopa in urejanja v sistemu vsem zaposlenim na enakem nivoju).  V zvezi z navedenim ukrepom se predlaga:
nadaljevanje aktivnosti v smeri krepitve komuniciranja z zaposlenimi kot izhodišča za uspešnost ne le projekta  temveč tudi zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih ter v zvezi z navedenim spodbuda zaposlenim k posredovanju predlogov za krepitev uspešnega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja in dialoga z zaposlenimi.
Koristi ukrepa:
Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu. Potrditev ugleda podjetja med zaposlenimi. Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
Odprtost za nove ideje – spodbujanje ustvarjalnosti.
Zagotovitev dvostranske komunikacije, ustvarjanje možnosti za podajanje novih  idej ter posredovanje mnenja s strani zaposlenih.
Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja.
 

Številka in naziv ukrepa: 4.02 Komuniciranje z zunanjo javnostjo 

Področje aktivnosti: /4/ Politika informiranja in komuniciranja

Opis ukrepa:
Družini prijazno podjetje je predstavljeno kot sestavni del organizacijske kulture. Uporablja se DDP logotip (e-mail podpis, dotisk na mapah)  v komunikacijah z javnostjo z namenom prikaza prizadevanj družbe na področju DPP ter s tem utrditi ugled družbe kot dobrega delodajalca.
Predlog je, da se v naslednjem letu na internetu vzpostavi podstran, kjer se predstavi aktivnosti v okviru DPP. Uporabi se logotip skladno s pravili inštituta Ekvilib. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi zajema tudi vključitev politike DPP kot ključnega elementa organizacijske kulture družbe v marketinške namene.
Koristi ukrepa:
Večja  pripadnost zaposlenih, ker bodo bolje razumeli prizadevanja podjetja na tem področju.
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje.
 

Številka in naziv ukrepa: 4.03 Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine 

Področje aktivnosti: /4/ Politika informiranja in komuniciranja

Opis ukrepa:
V preteklem letu je bilo izvedeno ocenjevanje vodij –tako na strokovnem kot na osebnostnem področju. Del vprašanja na temo zadovoljstva zaposlenih in zavzetosti se ugotavlja tudi v okviru vprašalnika za letni razgovor zaposlenih. Obrazec bo potrebno nadgraditi in vključiti bolj obširno raziskavo o usklajevanju dela in družine.  Obenem je bilo izvedeno tudi anketiranje na temo zavzetosti za vse zaposlene na korporativni ravni, ki smo jo izpolnjevali na mednarodnem nivoju .
Obveznosti iz naslova pridobitve certifikata DPP se ustrezno poveže z aktivnostmi, predvidene iz naslova vključitve podjetja v program Zlata nit.
Koristi ukrepa:
Stalna komunikacija in pozornost na predmetno tematiko.
Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja.
 

Številka in naziv ukrepa: 5.03 Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine 

Področje aktivnosti: /5/ Veščine vodstva

Opis ukrepa:
Predstavnica družbe se je udeležila usposabljanja za notranjega predavatelja za certifikat družini prijazno podjetje.  S tem je pridobila znanje za samostojno vodenje in implementacijo ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  S podporo vodečih bomo lažje uvedli ukrepe ter jih prenesli v prakso.
Koristi ukrepa:
Učinkovitejša bo komunikacija. Vodje bodo bolj spodbujali zaposlene k dajanju predlogov za nadaljnje ukrepe.
Vodje bodo globlje razumeli pomen socialnih vidikov. Na ta način se bodo ukrepi Družini prijaznega podjetja učinkoviteje izvajali v praksi.
Številka in naziv ukrepa: 6.05 Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 

Področje aktivnosti: /6/ Razvoj kadrov

Opis ukrepa:
Družba je uvedla letne razgovore, ki se izvajajo proti koncu tekočega fiskalnega leta.
Po mnenju svetovalke je potrebno vprašalnik nadgraditi, saj ne vsebuje eksplicitno segmenta "družini in zaposlenim prijazne politike družbe".  Na obstoječem vprašalniku je bila sicer v manjšem obsegu tematika zadovoljstva zaposlenih iz naslova predmetnega ukrepa. Predlog je, da se doda nov segment s konkretnimi vprašanji na temo DPP. Vprašalnik se bo nadgradil v drugem letu plana implementacije po dogovoru z zastopnico.
Vprašalnike se torej oblikuje tako, da se vključijo vprašanja s področja DPP, s ciljem prejeti potrebe zaposlenih s tega področja.
Koristi ukrepa:
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje.
Zbiranje novih idej in potreb zaposlenih.
Zagotovitev dvostranske komunikacije, podajanje novih idej, sprejemanje predlogov s strani zaposlenih in obravnava le-teh.
Osebno zadovoljstvo zaposlenih zaradi sistematičnega dela delodajalca usmerjenega v  njihov karierni in siceršnji razvoj ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja.
 

Številka in naziv ukrepa: 6.09 Korporativno prostovoljstvo

Področje aktivnosti: /6/ Razvoj kadrov

Opis ukrepa:
Družba je v okviru tega ukrepa namenila  določena sredstva institucijam v obliki donacij. Gre za humanitarno pomoč OŠ Mozirje, OŠ Škofja loka, Dobrodelno društvo Slatna, KD Janez Jalen. V planu je izvedba tudi drugih aktivnosti (npr. donacije starejših aparatov organizacijam, ki jih nujno potrebujejo).
Predlog je, da se ukrep uporabi tudi v marketinške namene.
Koristi ukrepa:
Utrjevanje vrednot družbene odgovornosti.
Povezovanje družbe s širšim okoljem.
Uporaba logotipa v komunikacijah z javnostjo z namenom prikaza prizadevanj družbe na področju DPP ter s tem utrditi ugled družbe kot dobrega delodajalca.
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje.
Povezovanje družbe s širšim okoljem v smislu sodelovanja družinskih članov.
 

Številka in naziv ukrepa: 7.04 Obdaritev novorojenca

Področje aktivnosti: /7/ Struktura plačila in nagrajevani dosežki

Opis ukrepa:
Vsakega novorojenca zaposlenih se obdari in posreduje voščilo. V preteklem letu smo obdarovali 2 novorojenčka. V letošnjem letu pa v kratkem pričakujemo še dva rojstva.
Koristi ukrepa:
Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje«
 

Številka in naziv ukrepa: 7.05 Ponudba za prosti čas

Področje aktivnosti: /7/ Struktura plačila in nagrajevani dosežki 

Opis ukrepa:
Družba spodbuja zdrav življenjski slog, tudi s sofinanciranjem udeležbe na npr. vodenih vadbah, prijavnine na športnih aktivnostih oz. dogodkih z 20 EUR refundacije za mesečne karte za vsakega zaposlenega za kakršnokoli športno udejstvovanje . Organizirajo se druge prostočasne aktivnosti za zaposlene, team buildingi kot npr.: Kolesarski izlet v Kranjski gori, smučanje v Cerknem ki ga organizira enota prodaje, pohod na Komno, ki ga organizira enota servis, Zipline Planica za odd. finance in administracijo.
Koristi ukrepa:
Promocija zdravega načina življenja in zdravega življenjskega sloga, ki se prenaša tudi v družinsko okolje in zasebno življenje.
Pozitiven vpliv na bolniški stalež.
Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje. 
 

Številka in naziv ukrepa: 8.06 Otroci v podjetju

Področje aktivnosti: /8/ Storitve za družino

Opis  ukrepa:
V izrednih primerih smejo zaposleni otroke za kratek čas pripeljati na delo.
Ukrep je bil praktično delno združen z ukrepom Novoletnega obdarovanja otrok.  Pred izvedbo novoletne predstave je bilo otrokom  predstavljeno delovno okolje staršev.  Po mnenju svetovalke DPP zaenkrat ukrep še ni bil samostojno izveden. Predlog je, da se v okviru obveznosti izven delovnega časa – npr. izobraževanja v interesu družbe, ta ukrep v naslednjih letih dejansko tudi izvaja.  S strani ocenjevalca se predlaga, da se ukrepov ne združuje, saj imajo različen namen. Pregled predložene dokumentacije opravljen. Ukrep  izveden, predlagane navedene dopolnitve glede izvajanja.
Koristi ukrepa:
Večja pripadnost zaposlenih, ker bodo bolje razumeli prizadevanja podjetja na tem področju.
Spodbujati otroke in druge družinske člane, da spoznavajo delo svojih staršev ter s tem razumejo njihove obveznosti. Osebno zadovoljstvo zaposlenih ter s tem dvig zadovoljstva na delovnem mestu.
 

Številka in naziv ukrepa: 8.10 Novoletno obdarovanje otrok

Področje aktivnosti: /8/ Storitve za družino

Opis ukrepa:
V decembru 2015 je bilo v naših prostorih za otroke zaposlenih organizirano novoletno obdarovanje otrok z lutkovno predstavo ter obiskom Božička, ki je otroke obdaril.   Z aktivnostmi novoletnega obdarovanja otrok bomo nadaljevali in poskrbeli, da tudi v bodoče pričaramo nasmeh na otroških obrazih.
Koristi ukrepa:
Večja pripadnost zaposlenih, ker bodo bolje razumeli prizadevanja podjetja na tem področju.
Potrditev ugleda podjetja med zaposlenimi.
Motiviranje in zanimanje zaposlenih za to področje