Splošni pogodbeni pogoji poslovanja

različica 2.1, datum 11.4.2022

 

datum: 11.4.2022
različica: 2.1

Splošni pogodbeni pogoji poslovanja


 

§ 1. Predmet splošnih pogodbenih pogojev

S temi Splošnimi pogodbenimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo odnosi med podjetjem KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, DŠ SI27495345 (v nadaljevanju KM) in stranko/najemojemalcem, ki so povezani z najemno pogodbo (v nadaljevanju pogodba) za opremo in rešitve, ki so predmet pogodbe. Vsi posebni pogoji, ki se razlikujejo od teh Splošnih pogojev, morajo biti dogovorjeni pisno.

 

§ 2. Uporaba aparata

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

Najemojemalec bo imenoval eno odgovorno in eno kontaktno osebo za predmetno opremo, ter imena in kontaktne podatke teh oseb sporočil KM. Uporabniki aparata morajo upoštevati navodila za uporabo. Če bi bilo zaradi zamenjave osebe, ki bo uporabljala aparat, potrebno dodatno usposabljanje, bo KM po veljavnem ceniku to izvedla na stroške najemojemalca. KM si pridržuje pravico, da bo najemojemalcu zaračunala vse tiste storitve, ki bodo potrebne zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja uporabnikov aparata. Pogodbeni stranki sta soglasni, da najemojemalec v nobenem primeru nima pravice pridržati aparata ali ga seliti na drugo lokacijo, ali ga dati v najem, brez dogovora s KM, ali ga uporabiti za poplačilo svojih morebitnih terjatev do najemodajalca, tj. v primeru, da bi imel najemojemalec zoper najemodajalca zapadlo ali ne-zapadlo terjatev iz naslova te pogodbe, ali kateregakoli drugega medsebojnega razmerja. Pogodbeni stranki za medsebojna razmerja tako izrecno izključujeta pridržno pravico najemojemalca iz 261. člena Obligacijskega zakonika.

Stranka bo imenovala eno odgovorno in eno kontaktno osebo za predmetno opremo, ter imena in kontaktne podatke teh oseb sporočila KM. Uporabniki aparata morajo upoštevati navodila za uporabo. Če bi bilo zaradi zamenjave osebe, ki bo uporabljala aparat, potrebno dodatno usposabljanje, bo KM po veljavnem ceniku to izvedla na stroške stranke. KM si pridržuje pravico, da bo stranki zaračunala vse tiste storitve, ki bodo potrebne zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja uporabnikov aparata.


 

§ 3. Cene

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

V ceno najema je zajet strošek najemnine in, če je tako dogovorjeno tudi vrednost vključenih izpisov.

V ceni izpisa (odtisa) SO zajeti sledeči stroški pri 5% (multifunkcijski tiskalniki in tiskalniki), oziroma pri 10% (digitalni sistemi za tisk) pokritosti po barvi (Cyan, Magenta, Yellow, Black):

V ceni izpisa (odtisa) SO zajeti sledeči stroški pri 5% (multifunkcijski tiskalniki in tiskalniki), oziroma pri 10% (digitalni sistemi za tisk) pokritosti po barvi (Cyan, Magenta, Yellow, Black):

 
 • redno vzdrževanje aparata,
 • popravilo oz. odprava napak,
 • potni stroški,
 • rezervni deli in potrošni material dobavljen s strani Konica Minolta Slovenija, d.o.o, s katerim se zagotavlja nemoteno delovanje aparata.


V primeru večje pokritosti od 5% (multifunkcijski tiskalniki in tiskalniki), oziroma od 10% (digitalni sistemi za tisk) si KM pridržuje pravico zaračunavanja tonerja nad zgoraj omenjeno pokritostjo; po veljavnem ceniku KM. KM ima pravico zavrniti dobavo potrošnega materiala za aparat, ki je predmet pogodbe, če ugotovi, da zahteva po dobavi potrošnega materiala (tonerja) ni v sorazmerju z narejenim številom izpisov (5% (multifunkcijski tiskalniki in tiskalniki), oziroma 10% (digitalni sistemi za tisk) pokritost) v določenem obdobju.


Če kupec želi dodaten komplet tonerjev 'safety stock' se to obračuna po ceni 9,90€+ DDV/mesec.
 

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

V ceno najema in izpisa (odtisa) NISO zajeti sledeči stroški:                                                                                                       

V ceno izpisa (odtisa) NISO zajeti sledeči stroški:                                                                                                               

 
 • stroški odprave napak na aparatu, ki so posledica nepravilnega ravnanja (na primer uporaba napačnega papirja) in malomarnega ravnanja z aparatom (lom, mehanske poškodbe …),
 • stroški odprave napak, ki so posledica višje sile (strela, vdor vode, kraja, potres …), če ni POPOLNEGA KONICA MINOLTA zavarovanja,
 • stroški, ki so posledica škode nastale pri morebitni nestrokovni selitvi aparata,
 • stroški sistemskih nastavitev in sistemskih razširitev (na primer namestitev gonilnikov, programsko vzdrževanje aparata, namestitev dodatnih kontrolerjev za tisk), ki pa jih bo predhodnem naročilu KM lahko izvede in zaračuna po veljavnem ceniku,
 • strošek izgube podatkov, ki so na HDD aparata in niso odgovornost KM,
 • strošek papirja, razen če ni s pogodbo določeno drugače,
 • strošek dodatnih tonerjev.

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

Vse cene v tej pogodbi so neto cene, h katerim se prišteva zakonsko predpisani davek na dodano vrednost. Mesečna Najemnina ter cene izpisov se ves čas trajanja Obdobja Najema vsako koledarsko leto s 1. januarjem za vnaprej za dobo 1 (enega) leta poviša v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v monetarni uniji EU (HICP EU), upoštevajoč usklajene indekse življenjskih potrebščin, kot jih je objavil Eurostat (ali katerakoli inštitucija, ki ga nadomešča). Prva takšna uskladitev se izvede na 1. januarja leta podpisa pogodbe, upoštevajoč navedeni letni indeks rasti inflacije v Evropski Uniji, ki primerja indeks inflacije z decembra preteklega leta v primerjavi z indeksom inflacije z decembra predpreteklega leta (v nadaljevanju: “Indeksacija”). Najemodajalec je upravičen izvesti poračun Najemnine od 1. 1. v letu naprej, tudi če Indeksacijo izvede kasneje v letu. Če navedenega indeksa HICP EU ne bi več objavljali, velja kot dogovorjen tisti indeks, ki nasledi navedeni indeks HICP EU ali najbolj podoben indeks.

Ekološka taksa zajema ekološko uničenje potrošnega materiala, ekološko uničenje nedelujočih aparatov ter zbiranje praznih tonerjev. Najemodajalec priskrbi prazno posodo za zbiranje praznih tonerjev aparatov Konica Minolta. Ko je posoda polna, za praznenje le te najemojemalec kontaktira najemodajalca na e-mail: servis@konicaminolta.si. 

V primeru da v posodi niso le tonerji dobavljeni s strani najemodajalca, ta obračuna ekološko uničenje le teh tonerjev v znesku 49€ + DDV.

Vse cene v tej pogodbi so neto cene, h katerim se prišteva zakonsko predpisani davek na dodano vrednost. Cene izpisov se ves čas trajanja veljavnosti pogodbe vsako koledarsko leto s 1. januarjem za vnaprej za dobo 1 (enega) leta povišajo v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v denarni uniji EU (HICP EU) upoštevajoč usklajene indekse življenjskih potrebščin, kot jih je objavil Eurostat (ali katerakoli inštitucija, ki ga nadomešča). Prva takšna uskladitev se izvede na 1. januarja leta podpisa pogodbe, upoštevajoč navedeni letni indeks rasti inflacije v Evropski Uniji, ki primerja indeks inflacije z decembra preteklega leta v primerjavi z indeksom inflacije z decembra predpreteklega leta (v nadaljevanju: “Indeksacija”). Konica Minolta je upravičena izvesti poračun od 1. 1. v letu naprej, tudi če Indeksacijo izvede kasneje v letu. Če navedenega indeksa HICP EU ne bi več objavljali, velja kot dogovorjen tisti indeks, ki nasledi navedeni indeks HICP EU ali najbolj podoben indeks.

Ekološka taksa zajema ekološko uničenje potrošnega materiala, ekološko uničenje nedelujočih aparatov ter zbiranje praznih tonerjev. Konica Minolta priskrbi prazno posodo za zbiranje praznih tonerjev aparatov Konica Minolta. Ko je posoda polna, za praznjenje le te stranka kontaktira Konico Minolto na e-mail: servis@konicaminolta.si. 

V primeru da v posodi niso le tonerji dobavljeni s strani Konice Minolte, ta obračuna ekološko uničenje le teh tonerjev v znesku 49€ + DDV.


 

§ 4. Plačilni pogoji

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

Plačilo za najemnino ter dejansko število opravljenih izpisov (odtisov) se izvrši v 15 (petnajstih) dneh po izstavitvi računa. Račun se izstavi ločeno za najemnino in ločeno za izpise. Za aparate, ki so nameščeni do vključno 15. v mesecu, se prva najemnina zaračuna na dan namestitve za celotni mesečni znesek najemnine, medtem ko se v zadnjem mesecu pogodbe najemnina ne zaračuna. Za aparate, ki so nameščeni po 15. v mesecu, se prva najemnina zaračuna najkasneje do 8. dne naslednjega meseca po namestitvi, medtem ko se v zadnjem mesecu pogodbe obračuna celotna najemnina. Najemnina se zaračunava mesečno. Število izpisov se obračuna mesečno za tekoči mesec in sicer zadnji delovni dan v mesecu

 

V primeru zamude pri plačilu se stranki zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Če najemojemalec ne poravna obveznosti v dogovorjenem plačilnem roku, KM ni dolžna nuditi storitve vzdrževanja aparata in tudi ni obvezna poslati potrošnega materiala (tonerji, bobni,..) za aparat. Zamuda s plačilom za več kot 30 dni, se šteje za težjo kršitev pogodbe, zaradi katere lahko KM odstopi od pogodbe.

Plačilo dejansko opravljenih kopij (izpisov/odtisov) se izvrši v 15 (petnajstih) dneh po izstavitvi računa. Število izpisov se zaračuna mesečno, za tekoči mesec, in sicer zadnji delovni dan v mesecu. Obračun je lahko dogovorjen tudi tro-mesečno, šest-mesečno ali letno, pri čemer je račun izstavljen zadnji dan dogovorjenega obdobja. V primeru zamude pri plačilu se stranki lahko zaračunajo zamudne obresti, določene z zakonom. Če stranka ne poravna obveznosti v dogovorjenih plačilnih rokih, KM ni dolžna nuditi servisiranja aparata in tudi ni obvezna poslati potrošnega materiala (tonerji, bobni,..). Zamuda s plačilom za več kot 30 dni,  se šteje za težjo kršitev pogodbe, zaradi katere lahko KM odstopi od pogodbe.


 

§ 5. Veljavnost pogodbe

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

Pogodba začne veljati z dnem podpisa te pogodbe obeh pogodbenih strank. Pogodba se začne uporabljati z dnem namestitve aparata. Prvi obračun najemnine za namestitve med 1. in 15. v mesecu, se bo obračunal v tekočem mesecu za cel mesec. Za zadnji mesec veljavnosti pogodbe se najemnina ne obračuna. Za namestitve od 16. do konca meseca, se najemnina obračuna do 8. v naslednjem mesecu, ter se v celoti obračuna zadnji mesec veljavnosti pogodbe.

Pogodba začne veljati z dnem podpisa te pogodbe obeh pogodbenih strank. Pogodba se začne uporabljati z dnem namestitve aparata.


 

§ 6. Obračun izpisov in skeniranja

Z namenom obračuna izpisov, skeniranja in oskrbovanja aparata s potrošnim materialom, stranka/najemojemalec dovoljuje samodejno posredovanje informacij o delovanju aparata KONICI MINOLTI (števcev, ter stanja potrošnega materiala; za aparate kjer je to mogoče) s programsko opremo CSRC Remote Care ali PrintFleet.
 

V primeru, da stranka/najemojemalec ne dovoljuje samodejnega posredovanja informacij (ali aparat tega ne omogoča), se stranka/najemojemalec obvezuje, da bo najpozneje od 20. do 25. v mesecu obvestil KM o stanju števcev preko portala https://ecommerce.konicaminolta.si/, ali po elektronski pošti na naslov stevci@konicaminolta.si. Če KM obvestila o stanju števcev ne prejme v dogovorjenem roku, si KM pridržuje pravico zaračunati število izpisov (odtisov) po podatkih iz prejšnjih mesecev (pavšal) oziroma iz ustreznega »Delovnega naloga«, ki je bil izstavljen 1 (en) mesec ± 1 (en) teden od zadnjega obračunskega dne, ter administrativne stroške 3,00 € + DDV na aparat. V naslednjem mesecu se v tem primeru izvrši poračun po dejanskem stanju.
 

§ 7. Obveznosti KONICE MINOLTE

KM se obvezuje, da bo pod pogojem, da so zapadle obveznosti stranke/najemojemalca iz pogodbe poravnane, po prejemu sporočila o napaki, napako odpravila, in sicer v delovnem času KM, najkasneje v roku 3 delovnih dni. KM ima sicer možnost, da zaradi kršitve pogodbe (neplačila zapadlih obveznosti) odstopi od pogodbe. V kolikor KM od pogodbe ne odstopi in si prizadeva obdržati pogodbeno razmerje v veljavi, si pridržuje pravico, da do odprave kršitev pogodbe s strani stranke/najemojemalca, ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.
 

Delovni čas KM:

 • od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00 ure,
 • petek od 8:00 do 15:00 ure,
 • sobote, nedelje in državni prazniki v Republiki Sloveniji so dela prosti dnevi.


Redno vzdrževanje aparata bo KM vršila po planu dela. Vsi obrabljivi, neuporabni rezervni deli, ki so zamenjani, postanejo last KM. Stranka/najemojemalec lahko ob predhodnem naročilu zaprosi za dežurstvo ali nujno intervencijo izven delovnega časa KM. Tako storitev KM zaračuna po veljavnem ceniku.

 

§ 8. Druge določbe

Stranka/najemojemalec je dolžan poskrbeti za primeren prostor za postavitev aparata. Če zaradi neustreznega rokovanja, oziroma nepravilne uporabe stranke/najemojemalca, njegovega osebja ali sicer za njega delujoče osebe povzročijo škodo, jo mora stranka/najemojemalec posebej plačati.
 

Storitve, ki jih na željo stranke/najemojemalca KM opravi izven delovnega časa, se obračunajo po ceniku, ki velja v času opravljene storitve. Na željo stranke/najemojemalca, je KM proti plačilu pripravljena izvršiti tehnično storitev v času izven delovnega časa, kar je treba najaviti najmanj 5 (pet) delovnih dni v naprej.
 

Stranka/najemojemalec mora KM pisno sporočiti namero glede spremembe kraja postavitve aparata, da bi ta lahko proti plačilu zagotovila potrebne tehnično-varnostne pogoje. Morebitne transportne škode s to pogodbo niso krite, razen, ko transport vrši KM.
 

Stranka/najemojemalec za izvajanje obveznosti po tej pogodbi in za izvajanje storitev naročenih izven pogodbeno dogovorjenih obveznosti dovoljuje KM dostop do aparata kadarkoli med delovnim časom.
 

Stranka/najemojemalec se obvezuje, da bo uporabljal samo tiste medije (na primer papir, prosojne folije, ovojnice …), ki so posebej določeni za KM aparate in, ki jih bo priporočila KM. Če bo stranka/najemojemalec uporabljal medije, ki jih ni priporočila KM, si le-ta pridržuje pravico, da odpove to pogodbo s takojšnjim učinkom. Če je tako določeno s pogodbo, se medije, ki jih KM zagotavlja po tej pogodbi, lahko uporabljajo samo za aparate, ki so predmet te pogodbe. Seznam določenih/priporočenih medijev stranka/najemojemalec najde v 'spletnem priročniku po medijih' na https://www.konicaminolta.si/sl-si/svetovanje/vodic-po-medijih.
 

Predmet te pogodbe niso sistemske spremembe in sistemske razširitve (npr. postavitev dodatnih aparatov, števcev, kontrolerjev …), ki bi jih želela stranka/najemojemalec. KM lahko proti doplačilu to izvrši, če aparati in prostori dopuščajo izvedbo potrebnih del.
 

KM ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala, ali je že nastala ob morebitnem prenehanju poslovanja ali pri zamudi zaradi čakanja na popravilo, oz. zaradi popravila aparata.
 

Testni izpisi/odtisi tehnikov, ki so izkazani na »Delovnem nalogu«, se ne zaračunajo.
 

Stranka/najemojemalec je seznanjen s prilogo k tem splošnim pogojem, ki definira dodatno plačljive storitve, ki niso predmet najema oz. vzdrževanja.

 

§ 9. Spremembe podatkov

Stranka/najemojemalec je dolžan v roku 7 dni od spremembe, v pisni obliki obvestiti KM o vseh spremembah osebnih ali identifikacijskih podatkov (predvsem kontaktne osebe in sedeža podjetja), ki so navedeni v pogodbi. Stranka/najemojemalec se strinja, da je dobava izvršena, če je bila pošiljka poslana na zadnji naslov, ki ga je stranka/najemojemalec pisno sporočil.

 

§ 10. Zaupnost podatkov

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta kot zaupne varovali vse podatke iz te pogodbe. Kot zaupni podatek v smislu sporazuma o varovanju poslovne skrivnosti med pogodbenima strankama štejejo:

 • vsi podatki v tej pogodbi,
 • poslovni in/ali finančni podatki družbe, osebni podatki zaposlenih, podatki stranke in dobaviteljev in vsi poslovni podatki, ki bi lahko bili opredeljeni kot poslovna skrivnost v skladu z ustreznimi določbami zakona o gospodarskih družbah in ga stranka pridobi neposredno od druge stranke ali pa od tretje osebe.


Podatki o stranki/najemojemalcu se lahko zbirajo, obdelujejo in uporabljajo za potrebe izvajanja te pogodbe. Kontaktni podatki stranke/najemojemalca se lahko občasno uporabljajo v tržne namene izključno, če se vsebina nanaša na proizvode in storitve, ki so povezane s proizvodi in storitvami, ki jih stranka/najemojemalec že uporablja, ali se vsebina nanaša na poslovanje KM (na primer obvestilo o delovnem času med prazniki). Če stranka/najemojemalec ne dovoli uporabe podatkov v te namene, mora o tem pisno obvestiti KM in od prejema pisnega obvestila, se taki podatki ne smejo več uporabljati.

 

§ 11. Odpoved pogodbe

KM lahko s priporočenim pismom kadarkoli odpove to pogodbo, zlasti v primeru sledečih kršitev:

 • v primeru, da stranka/najemojemalec zamuja s plačilom svojih obveznosti in ta zamuda traja dlje kot 30 (trideset) dni od dneva zapadlosti,
 • v primeru, da stranka/najemojemalec kljub pisnemu opominu v roku 14 (štirinajstih) dni od prejema opomina ne preneha s težjimi kršitvami pogodbe, na katere je opozorjen v opominu,
 • v primeru, da se bistveno poslabša ekonomski položaj stranke/najemojemalca in ne more več redno poravnavati svoji zapadlih obveznosti ali, če je proti njemu uveden ali zahtevan postopek insolventnosti, prisilne poravnave ali postopek likvidacije.

 

[VELJA PRI NAJEMNI POGODBI]

[VELJA PRI VZDRŽEVALNI POGODBI]

Najemojemalec lahko predčasno odpove pogodbo s priporočenim pismom, s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem, ko je KM prejela pisno obvestilo. V primeru predčasne odpovedi najemne pogodbe s strani najemojemalca, si KM pridržuje pravico zahtevati od najemojemalca odškodnino za prekinitev pogodbe v višini 6 (šestih) mesečnih najemnin in stroške odvoza aparata v višini 400€ (strošek odvoza aparata velja samo za aparate iz segmenta digitalnih produkcijskih sistemov za tisk), ki jih najemojemalec plača na podlagi izdanega računa za odškodnino. Ob prenehanju najemnega razmerja najemojemalec in najemodajalec aparat pregledata in preizkusita. Morebitne poškodbe se ovrednotijo in najemojemalcu zaračunajo.

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo najemojemalec predmet najema v primeru prenehanja najemnega razmerja (na primer potek časa najema, razdrtje pogodbe, …) izročil najemodajalcu v roku 3 (treh) delovnih dni po izteku najemnega razmerja. V primeru, da najemojemalec te svoje obveznosti ne izpolni, je dolžan najemodajalcu za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 €.

 

V primeru poteka ali razdrtja najemne pogodbe, je najemojemalec dolžan omogočiti KM, da za končni poračun odtisov odčita stanje števcev, ter zaračuna neizrabljen potrošni material, ki je bil vgrajen v zadnjih dveh mesecih. KM ima pravico zahtevati vračilo vsega potrošnega materiala, ki je bil dobavljen po tej pogodbi in ni bil porabljen.

Stranka lahko predčasno odpove pogodbo s priporočenim pismom, s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem, ko je KM prejela  pisno obvestilo. V tem primeru, se stranki zaračuna preostali toner po naslednjem ključu: % preostanka tonerja (izpis iz naprave) x (krat) cena tonerja/tonerjev. V primeru da se cena po ceniku spremeni, se upošteva cena z najnovejšega cenika KM.

 

Podatke o preostanku tonerja se pridobi iz Printfleet-a ali CSRC, ali pa ga je dolžna posredovati stranka (izpis iz  naprave). V primeru, da ni podatka, in ga stranka ne posreduje, se obračunajo tonerji v 100% vrednosti po ceniku KM.

 

Stranka je dolžna omogočiti KM, da odčita stanje števcev za končni poračun kopij/odtisov ter zaračuna ne-potrošen potrošni material, ki je bil vgrajen v zadnjih dveh mesecih. KM ima pravico zahtevati vračilo vsega potrošnega materiala, ki je bil dobavljen po tej  pogodbi in ni bil porabljen.


 

§ 12. Reševanje sporov in reklamacij

Stranka/najemojemalec lahko reklamira račun, kakovost opravljene storitve ali kršitev pogodbenih določil v roku  8 (osem) dni. Reklamacijo je potrebno vložiti pisno na naslov: Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ali elektronsko. Reklamacijo računa je potrebno vložiti elektronsko na e-naslov e-racuni@konicaminolta.si, reklamacijo storitve pa na e-naslov servis@konicaminolta.si.  Stranka/najemojemalec je dolžan plačati nesporen del računa v dogovorjenem roku. Neplačilo nespornega dela računa, pomeni kršitev pogodbenih določil.

 

§ 13. Višja sila

Obe pogodbeni stranki sta oproščeni odgovornosti zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju svojih obveznosti če dokažeta, da je neizpolnjevanje ali zapoznelo dokončanje nastalo zaradi dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, jih preprečiti ali odpraviti; kot so požar, poplava, potres, vojna in podobno. V primeru višje sile pogodbeni roki v času trajanja višje sile in v času odprave posledic ne veljajo. Pogodbenica, ki ji je bila storjena višja sila, mora izvesti vse ukrepe, da odpravi ali zmanjša posledice dogodka višje sile ter zmanjša morebitno škodo drugi pogodbeni stranki. O nastanku in posledicah višje sile mora pogodbena stranka drugo pogodbeno stranko nemudoma obvestiti.


 

RAZLAGA POJMOV

- POTROŠNI MATERIAL: Material, ki se vgradi v aparat in je nujen za normalno delovanje – tonerji, lepilo, sponke za finišerje , take up kiti, ipd.
- POTROŠNI DELI: Obrabljivi deli vgrajeni v aparat, ki jih je periodično treba menjati za optimalno delovanje aparata, vendar ne spadajo pod potrošni material – razvijalne enote, bobni, fiksirne enote valjčki, gumice, zobniki, ITBU ipd.
- IZREDNI PREVENTIVNI SERVIS: Servis, ki se opravi na željo stranke pred pričakovanimi večjimi obremenitvami aparata ali ob zastoju ali okvari aparata.
- POPRAVILO: Servis, ki se opravi na podlagi prijavljene napake ali težave aparata.
- SISTEMSKE NASTAVITVE IN SISTEMSKE RAZŠIRITVE: Namestitev/nadgradnja/posodobitev operacijskega sistema aparata in/ali pripadajoče dodatne opreme, ki zagotavlja najboljšo kompatibilnost in brezhibno delovanje aparata in/ali dodatne opreme
- STROKOVNA SW DELA: Osnovna namestitev in nastavitev, ter kasnejše dodatne nastavitve dodatne programske opreme (npr. zunanji kontroler za tiskanje), konfiguracija in/ali namestitev aparata in dodatne programske opreme v računalniško mrežo in/ali več delovnih postaj.
- EXPERTNA SW DELA: Konfiguriranje, administriranje in upravljanje z dodatno programsko opremo (Color Profiler, Impose Software, Production Printing Pack …), specialne kalibracije in nastavitve strojne in programske opreme, ekspertno svetovanje, napredna izobraževanja uporabnikov …
- DELOVNI ČAS: Uradni delovni čas KM je od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00 ure in v petek od 8:00 do 15:00 ure.
- ČAS TEHNIKA NA POTI: Čas, ki ga tehnik porabi, da pride od sedeža matičnega podjetja do sedeža stranke.
- DEKLARIRANA ŽIVLJENJSKA DOBA: Življenjska doba aparata izražena v času in/ali številu A4 odtisov.
- GARANCIJA: Osnovna garancija je eno leto:  
 • traja za čas trajanja pogodbe, ob upoštevanju splošnih pogojev te pogodbe,
 • če se pogodba prekine več kot po enem letu od datuma nakupa aparata, se prekine tudi garancija,
 • garancija velja, če se aparat uporablja v skladu z navodili proizvajalca in določenimi garancijskimi pogoji,
 • garancija takoj preneha, če stranka uporablja potrošni ali katerikoli drug material ki ni bil dobavljen s strani Konica Minolta Slovenija, d.o.o., če posege v aparat izvaja nepooblaščena oseba ali če se aparat uporablja v nasprotju s splošnimi pogoji.
 
 

Splošni pogodbeni pogoji poslovanja

Splošni pogodbeni pogoji poslovanja