Konica Minolta je ponovno vključena v serijo FTSE4Good in ESG indeksov

Ljubljana, Slovenija | 10 november 2023

Konica Minolta je bila ponovno vključena v serijo FTSE4GOOD in ESG indekse. Konica Minolta je že 20 zaporednih let vključena v serijo FTSE4Good indeksov, ki je eden najbolj znanih indeksov trajnostnih naložb na svetu. Sočasno s tem je bila družba Konica Minolta že sedmo leto zapored uvrščena tudi v vseh šest indeksov odgovornih naložb, ki jih je sprejel japonski državni pokojninski investicijski sklad (GPIF)[1].


Trajnostna strategija družbe Konica Minolta
Trajnostni razvoj je zdaj splošno razširjeno vprašanje po vsem svetu in od združitve družb Konica in Minolta leta 2003 je družba postavila trajnostni razvoj kot osrednji element strategije upravljanja. Pred kratkim, leta 2020, je družba Konica Minolta ocenila svoj vpliv na širšo družbo in okolje, da bi pomagala opredeliti priložnosti in tveganja ter si prizadevala za oblikovanje bolj trajnostne družbe do leta 2030. Da bi ustvarila vrednost v družbi, je  Konica Minolta opredelila pet pomembnih vprašanj, na katera se je osredotočila:
  • izboljšanje zadovoljstva pri delu in dinamike podjetja,
  • podpiranje zdravega in kakovostnega življenja,
  • zagotavljanje socialne varnosti in zaščite,
  • obravnavanje podnebnih sprememb in
  • učinkovita uporaba omejenih virov.
     
Konica Minolta si prizadeva, da bi ta bistvena vprašanja dosegla v vseh svojih poslovnih enotah.
V poslovni enoti Professional Print Business zmanjšanje prevoza, skladiščenja, odpadkov in vmesnih materialov s ponudbo tehnologij, ki omogočajo proizvodnjo ustrezne količine ob ustreznem času in na ustrezni lokaciji, prispeva k reševanju podnebnih sprememb  in učinkoviti uporabi omejenih virov.
V okviru dejavnosti Industry Business si podjetje na primer prizadeva rešiti vprašanje prenosa znanj najboljših zaposlenih z avtomatizacijo postopka pregleda, ki temelji na znanjih izkušenih zaposlenih na proizvodnih lokacijah. Del prizadevanj pa je usmerjen v varčevanje z delovno silo ter prispevati k večji kakovosti končnih izdelkov ter izboljšati zadovoljstvo pri delu in dinamiki podjetja . Poleg tega storitve, ki odkrivajo znake nesreč in jih preprečujejo v skladiščih in tovarnah, prispevajo k zagotavljanju socialne varnosti in zaščite.
Konica Minolta prek dejavnosti Healthcare Business prispeva tudi k podpori zdravega in kakovostnega življenja  z natančno zdravstveno oskrbo ter zgodnjim odkrivanjem in diagnosticiranjem.
S temi prizadevanji si družba Konica Minolta prizadeva prispevati k ciljem trajnostnega razvoja (SDG), hkrati pa pospešuje razvoj poslovne skupnosti in človeške družbe.
 
FTSE4Good Index Series
Serija indeksov FTSE4Good, ki jo je predstavil FTSE Russell, globalni ponudnik indeksov s sedežem v Združenem kraljestvu, vključuje podjetja po vsem svetu, ki izkazujejo dobre prakse na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG), ter vlagateljem in skladom RI omogoča, da za naložbe izberejo podjetja z dobrimi obeti glede trajnosti.
 
FTSE Blossom Japan Index
Indeks FTSE Blossom Japan je zasnovan tako, da vključuje japonska podjetja z odličnimi rezultati na področju praks ESG in ga je GPIF, največji javni pokojninski sklad na svetu, izbral kot enega od indeksov ESG za svojo pasivno naložbeno strategijo.
 
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index je celovit indeks ESG, ki vključuje japonska podjetja, izbrana na podlagi ocen velikosti vpliva podjetij na okolje in njihovega obvladovanja tveganj podnebnih sprememb ter ocen ESG družbe FTSE Russell. Ta indeks je bil leta 2022 sprejet kot indeks ESG s strani GPIF.
 
MSCI Japan ESG Select Leaders Index and MSCI Japan Empowering Women Index
Indeksa MSCI Japan ESG Select Leader s Index in MSCI Japan Empowering Women Index sta indeksa ESG, ki ju je leta 2017 uvedla družba MSCI Inc., globalni ponudnik raziskav in indeksov ESG s sedežem v ZDA.
 
S&P/JPX Carbon Efficient Index
Indeks S&P/JPX Carbon Efficient Index sta skupaj uvedli družbi S&P Dow Jones Indices, eden največjih svetovnih ponudnikov indeksov, in Japan Exchange Group, Inc. Na podlagi indeksa TOPIX kot referenčne vrednosti je zasnovan tako, da zmanjšuje izpostavljenost podjetjem z visoko vsebnostjo ogljika, hkrati pa ohranja profil tveganja in donosa, ki je podoben profilu njihovih referenčnih vrednosti.
 
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index je eden od indeksov raznolikosti spola, ki jih zagotavlja Morningstar, ameriški ponudnik investicijskih raziskav in storitev upravljanja naložb. Uporablja podatke in metode vrednotenja družbe Equileap ter je zasnovan tako, da omogoča naložbe, usmerjene v družbe, ki so kot del svoje korporativne kulture vzpostavile politike raznolikosti spolov, in družbe, ki svojim zaposlenim obljubljajo enake možnosti ne glede na spol. Ta indeks je GPIF marca 2023 sprejel kot indeks ESG.
 
Referenca: Evaluacija s strani zunanjih strokovnjakov
Konica Minolta je trenutno vključena v sledeče globalne indekse ESG.
 
FTSE4Good Index Series (UK) Included in the index consecutively since integration of Konica Minolta in 2003
FTSE Blossom Japan Index (UK) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
FTSE Blossom Japan Sector Relative IndexUK Included in the index since its establishment in 2022
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (USA) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (USA) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index (USA) Included in the index since its establishment in 2023 (Certified as the highest Group 1
Dow Jones Sustainability Index (USA) Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific): Included in the index consecutively since 2009
S&P/JPX Carbon Efficient Index (USA, Japan) Included in the index consecutively since its establishment in 2018
S&P Global Sustainability Yearbook (USA) Included in the Sustainability Yearbook consecutively since 2011
Corporate Knights (Canada) Ranked among the Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (2011, 2019-2023)
ISS ESG (USA) Maintained the highest Prime Status since 2011
CDP (UK) Included on the Climate A List
(2013-2014, 2016-2017, 2020-2022)
 
 
VKLJUČITEV DRUŽBE KONICA MINOLTA, INC. V KATEREM KOLI INDEKSU MSCI IN UPORABA LOGOTIPOV MSCI, BLAGOVNIH ZNAMK, STORITVENIH ZNAMK ALI IMEN INDEKSOV TUKAJ NE POMENITA SPONZORSTVA, PODPORE ALI PROMOCIJE DRUŽBE KONICA MINOLTA, INC. S STRANI DRUŽBE MSCI ALI KATERE KOLI NJENE PODRUŽNICE.
INDEKSI MSCI SO IZKLJUČNA LAST DRUŽBE MSCI. MSCI TER IMENA IN LOGOTIPI INDEKSOV MSCI SO BLAGOVNE ALI STORITVENE ZNAMKE DRUŽBE MSCI ALI NJENIH PODRUŽNIC.
 
Družba Morningstar, Inc. in/ali ena od njenih povezanih družb (posamezno in skupaj "Morningstar") je družbo Konica Minolta, Inc. pooblastila za uporabo logotipa Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt ("logotip"), ki odraža dejstvo, da se družba Konica Minolta, Inc. za določeno leto uvršča v zgornji kvintil družb, ki sestavljajo indeks Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity TiltSM ("indeks"), glede vprašanja raznolikosti spolov na delovnem mestu. Družba Morningstar daje logotip na voljo za uporabo družbi Konica Minolta, Inc. izključno v informativne namene. Uporaba logotipa družbe Konica Minolta, Inc. se ne sme razumeti kot potrditev družbe Konica Minolta, Inc. s strani družbe Morningstar ali kot priporočilo, ponudba ali poziv za nakup, prodajo ali podpisovanje katerega koli vrednostnega papirja, povezanega z družbo Konica Minolta, Inc. Indeks je zasnovan tako, da odraža raznolikost spolov na delovnem mestu na Japonskem, vendar družba Morningstar ne jamči za točnost, popolnost ali pravočasnost indeksa ali katerih koli podatkov, vključenih vanj. Družba Morningstar v zvezi z indeksom ali logotipom ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in izrecno zavrača vsa jamstva o prodajnosti ali primernosti za določen namen ali uporabo v zvezi z indeksom, vsemi podatki, vključenimi v indeks, ali logotipom. Brez omejitve zgoraj navedenega družba Morningstar ali kateri koli od njenih tretjih ponudnikov vsebin v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi nastala zaradi uporabe indeksa ali logotipa ali zanašanja nanj s strani katere koli stranke, tudi če je družba Morningstar obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Ime Morningstar, ime indeksa in logotip so blagovne znamke ali znamke storitev družbe Morningstar, Inc. Pretekla uspešnost ni jamstvo za prihodnje rezultate.
 
[1] Državni pokojninski investicijski sklad (GPIF) je neodvisna upravna agencija, ki je odgovorna za upravljanje in vodenje pokojninskih skladov zaposlenih in državnih pokojninskih rezerv pod nadzorom japonskega ministrstva za zdravje, delo in socialno skrbstvo.
 
 

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 00

ŽELITE VEČ INFORMACIJ?
KONTAKTIRAJTE NAS!