Poslovna trajnostnost

 

Naše poslanstvo

Ustvarjanje novih družbenih in gospodarskih vrednot. Vse naše dejavnosti temeljijo na Listini o poslovnem obnašanju. V tem dokumentu se izrecno zavezujemo svoji odgovornosti, ne samo za doseganje rasti, pač pa tudi za izpolnjevanje svojih družbenih dolžnosti in za prispevek k širši družbi. 


Poslovna filozofija družbe Konica Minolta temelji na tej listini in usmerja trajnostne dejavnosti podjetja s svojim poslanstvom, "ustvarjanjem novih vrednot". Z ustvarjalnimi zamislimi omogočamo oprijemljive nove vrednote, s katerimi se uspešno lotevamo izzivov, s katerimi se soočajo stranke in družba kot celota. S svojo filozofijo se želimo v družbi Konica Minolta uveljaviti kot podjetje, ki igra pomembno vlogo v družbi, in še naprej ustvarjati nove vrednote, ki svetu prinašajo novosti. Ob upoštevanju družbenih, okoljskih in gospodarskih ciljev je zato naše trajnostno poslanstvo "ustvarjanje novih vrednot za trajnostni svet".
 

Trajnostni cilji

Želimo prispevati k ciljem Združenih narodov za trajnostni razvoj (SDG). Ker je okolje osnovna tema razprav med nosilci interesov, je vizija Eco Vision 2050, zasnovana leta 2009, naš dolgoročni cilj za doseganje trajnostne prihodnosti. Temelji na naši filozofiji, sestavljajo pa jo trije glavni cilji:

 


80 % zmanjšanje izpustov CO2 v življenjskem ciklu izdelkov do leta 2050 v primerjavi s fiskalnimi ravnmi leta 2005
Promocija recikliranja in učinkovite rabe omejenih virov na Zemlji

Sodelovanje pri spodbujanju obnove in ohranitve biološke raznovrstnosti  

 


Pravilnik

Glede na dialog z našimi nosilci interesov in analizo pomembnosti je okolje osrednja tema pri dejavnostih družbe Konica Minolta. Zato smo določili skupino ključnih načel okoljskega upravljanja, ki so potrjena v naši Evropski okoljski politiki. Pravilnik je skladen z Listino o poslovnem obnašanju in s poslovno filozofijo, vključno z našim poslanstvom. Te tri stvari usmerjajo naše trajnostne dejavnosti, medtem ko Pravilnik vključuje najkonkretnejše cilje.

 

Skladnost

Kot to razumemo v družbi Konica Minolta, "skladnost" ne pomeni samo upoštevanja nacionalnih in mednarodnih zakonov, pač pa vključuje tudi upoštevanje poslovne etike in notranjih pravil podjetja. V družbi Konica Minolta smo s tem v mislih sestavili Listino o poslovnem obnašanju. V njej so opredeljena načela, ki vodijo skladnost za celotno skupino, zato je ključnega pomena za vodenje skupine. 

Vodenje skupine Konica Minolta izraža predanost družbe Konica Minolta k ravnanju v skladu z mednarodnimi družbenimi normativi, kot je na primer sporazum Global Compact Združenih narodov, ki ga je podjetje (Konica Minolta, Inc.) podpisalo, in Splošna deklaracija o človekovih pravicah. 
 

Načela, povezana s poročilom o družbeni odgovornosti podjetij, listine in normativi, ki jih Konica Minolta podpira ali upošteva:

 • Global Compact Združenih narodov
 • Cilji za trajnostni razvoj
 • Splošna deklaracija o človekovih pravicah
 • Japan Business Federation – "listina o poslovnem obnašanju"
 • Kodeks ravnanja EICC


Skupine, povezane s poročilom o družbeni odgovornosti podjetij, v katerih sodeluje družba Konica Minolta:

 • Koalicija članov elektronske industrije (EICC)
 • Pobuda za določitev virov brez sporov (CFSI)
 • Japonska panožna zveza za elektroniko in informacijsko tehnologijo (JEITA), delovna skupina za odgovorno trgovanje z minerali, delovna skupina za določitev virov brez sporov

Poleg tega smo skladni z evropskimi zakoni in predpisi, ki veljajo za naše podjetje. V nadaljevanju so omenjeni nekateri do njih. 
 

Zakon o sodobni obliki suženjstva:

V skladu z zakonom o sodobni obliki suženjstva v Združenem kraljestvu iz leta 2015 in s kalifornijskim zakonom o transparentnosti oskrbovalne verige iz leta 2010 v družbi Konica Minolta trdijo, da so s sprejetimi ukrepi zagotovili, da v nobeni od njenih oskrbovalnih verig in v nobenem delu podjetja ne prihaja do suženjstva ali trgovine z ljudmi. Več informacij v izjavi o transparentnosti.
 

Uredba o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij (REACH):

Normativna ureditev EU, ki zahteva registracijo in obvladovanje vseh kemičnih snovi, ki se uporabljajo v podjetjih v skladu z njihovimi pogoji uporabe, z namenom zagotavljanja varne ocene kemičnih snovi. Družba Konica Minolta izpolnjuje zahteve.
 

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO):

Direktiva EU; v Evropi je podjetje sprejelo ukrepe v skladu z Direktivo EU OEEO o odstranitvi odpadne električne in elektronske opreme in je skladno s to direktivo. 
 

Paket za krožno gospodarstvo:

Skupina ukrepov za spodbujanje evropskega prehoda na krožno gospodarstvo, spodbujanje splošne konkurenčnosti, vzdrževanje trajnostne gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Sprejemamo ukrepe za podporo doseganju evropskega cilja krožnega gospodarstva. 
 

Evropski prostovoljni dogovor za tiskalnike (EVAP): 

Prostovoljni dogovor, ki je v veljavi od leta 2011, postavlja več ciljev, ki jih morajo izpolniti vsi izdelki, ki so naprodaj na trgih EU. Zahteve za energetsko učinkovitost in možnost dvostranskega izpisa mora izpolnjevati vsaj 90 % prodanih izdelkov. Namen dogovora je zmanjšati okoljski odtis opreme za ustvarjanje slik – prek zasnove in prek pomoči strankam pri informirani odločitvi med nakupom in uporabo opreme. Družba Konica Minolta je podpisnica tega dogovora.
 

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS):

Direktiva EU, ki (z izjemami) omejuje uporabo šestih nevarnih snovi pri proizvodnji različnih vrst električne opreme. Družba Konica Minolta izpolnjuje zahteve direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS).
 

Uredba o okoljsko primerni zasnovi:

Direktiva EU, ki določa dosledna pravila, ki veljajo po vsej EU, za izboljšanje okoljevarstvene učinkovitosti izdelkov. Konica Minolta izpolnjuje zahteve ustreznih uredb o okoljsko primerni zasnovi.
 

Direktiva o baterijah:

Direktiva EU, ki regulira proizvodnjo in odlaganje baterij v Evropski uniji z namenom izboljšanja okoljevarstvene učinkovitosti baterij in akumulatorjev. Družba Konica Minolta izpolnjuje zahteve.
 


 

Odgovorna življenjski cikel izdelka in oskrbovalna veriga


Družba Konica Minolta je zavezana zmanjšanju vpliva na okolje skozi celoten življenjski cikel izdelka
Družba Konica Minolta je zavezana zmanjšanju vpliva na okolje skozi celoten življenjski cikel izdelka od načrtovanja in razvoja do javnega naročanja in proizvodnje, distribucije, prodaje in servisa, zbiranja in recikliranja. Vse faze v življenjskem ciklu izdelka so skrbno nadzorovane prek analiz splošnega vhodnega in izhodnega materiala, učinkovitosti izrabe energije in virov, recikliranja in preprečevanja nastanka odpadkov ter so skladne z vsemi veljavnimi okoljskimi in varnostnimi predpisi.

Družba Konica Minolta je zavezana trajnostnosti skozi celotno oskrbovalno verigo
Nismo zavezani zgolj neposrednemu izpolnjevanju obveznosti, kar se tiče neposrednega okoljskega vpliva lastnih izdelkov in storitev. Zavezani smo tudi k trajnostnosti vzdolž celotne oskrbovalne verige na osnovi vzpostavljenega zaupanja s svojimi dobavitelji. Družba Konica Minolta od svojih poslovnih partnerjev zahteva, da pomislijo na delovne težave (človekove pravice), etiko, okolje, varnost in zdravje v svojih poslovnih operacijah. Skupina je sprejela tudi ukrepe glede spornih zadev z minerali tako, da je skušala preprečiti kršitve človekovih pravic na kriznih območjih, na katerih pridobivajo mineralne vire, ki jih uporabljajo za svoje izdelke.

 

Več informacij in vpogledov:

Potrdila, ocene in lestvice

Sistem okoljskega upravljanja družbe Konica Minolta Europe izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda ISO 14001:2015. S tem prikazujemo svoje ambiciozne cilje za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. 

Družba Konica Minolta, Inc. je bila za svojo predanost trajnostnosti, ki so jo ocenili zunanji opazovalci, deležna tudi mednarodnih pohval. 

Podjetje je vključeno v naslednje pomembne naložbene indekse:


 
Julij 2018: Vključena v indeks FTSE4Good vsako leto po letu 2003 in v japonski indeks FTSE Blossom od njegove ustanovitve leta 2017


Julij 2018: Vključena v indekse voditeljev MSCI ESG od leta 2010


Januar 2018: Vključena v indeks družbeno odgovornih naložb Morningstar


September 2017: Vključena v svetovni indeks trajnostnosti Dow Jones

Podjetje so ocenile naslednje mednarodne agencije za ocenjevanje poročila o družbeni odgovornosti podjetij:​


 
Julij 2018: Prejemnica vrhunskega statusa nemškega podjetja ISS-oekom (nekoč oekom research AG)Marec 2018: Izbrana za naložbe skladov Ethibel Pioneer in Ethibel ExcellenceFebruar 2018: Prejemnica naziva Gold Class 2018 za trajnostnost poslovanja s strani podjetja RobecoSAM

 Oktober 2017: Prejemnica naziva podjetje Climate A List, najvišjega priznanja CDPPriznanje podjetja EcoVadis za oceno trajnostnosti v letu 2017

Oznake

Družba Konica Minolta po vsem svetu postavlja panožne standarde na področju varovanja okolja. Certifikacija podjetja je višja, kot je v mnogih primerih potrebno – kot je vidno na certifikacijski oznaki.
Te oznake vključujejo: 
 

 • Blue Angel: Zanesljiv vodnik po okolju prijaznem nakupovanju. Sistemi Konica Minolta so bili leta 1992 prvi laserski kopirni sistemi na svetu, ki so prejeli to potrdilo. Skoraj vse pisarniške naprave, ki so naprodaj v Nemčiji, imajo danes to oznako. Vse naprave, vključno s tistimi, ki so naprodaj zunaj Nemčije, izpolnjujejo stroge zahteve nemške oznake.


 
 • ENERGY STAR: Mednarodni standard za energetsko učinkovite potrošniške izdelke; vrednost TEC (tipična poraba električne energije) izdelka je ključni kriterij za nizko porabo energije. Vsi pisarniški sistemi Konica Minolta in skoraj vsi sistemi za proizvodno tiskanje v tem pogledu izpolnjujejo zahtevane pogoje.
 
 
 • Stik s hrano: Naš toner je 100 % neškodljiv, ko pride v stik s hrano. V zvezi TÜV Rhineland so toner Simitri po zaslugi njegovih okolju prijaznih lastnosti prepoznali kot 100 % ob stiku s hrano. To potrdilo za varnost živil ustvarja nove priložnosti za uporabo, vključno s tiskanjem embalaže za živila in oznak za živila.


Dodatne podrobnosti trajnostnih dejavnosti podjetja Konica Minolta si lahko ogledate v poročilu o družbeni odgovornosti podjetij.

 

Kontaktirajte nas ...

... In kontaktirajte našo skupino za trajnostnost!

Pošlji e-pošto

ContactFormWrapper